Socialfaglige metoder

Her kan du læse om de fire socialfaglige metoder, Randers Krisecenter anvender, og hvorfor vi har valgt netop disse metoder.

De fire socialfaglige metoder

Begrundelse for valget af socialfaglige metoder

Her kan du læse om begrundelsen for valget af Krisecentrets socialfaglige metoder, tænkning om opnåelse af faglig udvikling og lidt om Krisecentrets uddannelsesniveau.

På Randers Krisecenter betragter vi arbejdet med forandring af et liv med vold som en ofte langvarig proces, der kræver respekt for det enkelte menneskes særkende, livsomstændigheder og behov. Arbejdet med målgruppen forudsætter faglig viden og forståelse for familiens vanskeligheder.

Helt overordnet er hensigten med valget af disse socialfaglige metoder og pædagogik at mindske følgevirkningerne af volden, at give familierne en mere stabil tilværelse, sikre dem bedre trivsel og ultimativt at medvirke til, at de kan leve et liv uden vold. Vi vurderer, at valget af de socialfaglige metoder er medvirkende til, at vi kan lykkes i at vise respekt for det enkelte menneskes særkende, livsomstændigheder og behov og vise forståelse for familiens vanskeligheder.

Ved at fokusere på og tage udgangspunkt i det enkeltes menneskes ressourcer og arbejde med kvindens motivation, kan vi gøre den enkelte kvinde bevidst om egne valgmuligheder og stimulere hende til at bevare tro og håb på udvikling og forandring

På Randers Krisecenter vægter vi, at kvinden/familien mødes af et professionelt personale. Der stilles derfor krav til personale og lederen om løbende at kvalificere og udvikle sig og til lederen om at tilvejebringe mulighederne for, at det kan lade sig gøre. Randers Krisecenter vægter høj faglighed og deltagelse i efteruddannelse, projekter mv. for opkvalificering af personalet til opgaverne med familierne. Der vægtes også supervision til det socialfaglige personale og leder.

Ansættelsen på Randers Krisecenteret forudsætter evne og vilje til at reflektere over både sig selv og hinanden og derved udvikle egne og andres faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer. Derudover forpligtiger personalet sig til at anvende og viderebringe ny teoretisk viden til hinanden i de daglige faglige sparinger samt under punktet Vidensdeling på personalemøderne.

Vi tror på, at der er en positiv intention bag det valg en kollega, samarbejdspartner eller anden har gjort. Hvis handlingen ikke giver mening stiller vi undersøgende, nysgerrige og interesserede spørgsmål og giver feedback. Nogle gange er det bedste valg i situationen ikke det bedste løsning. Det taler vi om for at udvikle os og skabe læring hos hinanden.

Denne tilgang medvirker også til, at vi løbende er opmærksomme på, hvorvidt vores valg af socialfaglige metoder fortsat er medvirkende til at opnå Krisecenterets overordnede mål og familiens individuelle mål. Ligesom vi er opmærksomme på, hvorvidt der er ny forskning indenfor området, som skal inddrages i arbejdet med målgruppen.

I 2009 til 2011 fik hele personalegruppen inkl. leder mulighed for at tilrettelægge og deltage i et intensivt 2 årigt efteruddannelsesforløb. Valget blev KRAP - Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik fra Psykologcenteret i Viborg, idet vi vurderede, at metoden var brugbar ift. Krisecenterets målgruppe.

Uddannelsesforløbet var tilrettelagt med mange øvelser. Vi valgte samtidig at have en supervisor fra Psykologcentret, således at vi havde de optimale betingelser for løbende at implementere den viden, vi fik og inspirere hinanden i brugen af metoden.

Personalet har særligt de sidste seks år deltaget i efteruddannelse, temadage, kursus, særlig supervision mv. mhp. opkvalificere sig til arbejdet med målgruppen. Det har bevirket, at personalet har fået meget brugbar viden, som det er muligt på en tilgængelig og brugbar måde at viderebringe til familierne ved hjælp af psykoeducation.

Hele personalegruppen har deltaget i kursus i Narrativ metode ved DISPUK i Aarhus, flere har deltaget i temadage/ workshops i narrativ metode og én medarbejder er i gang med en treårig terapeutisk narrativ efteruddannelse.

Leder af Randers krisecenter er uddannet systemisk, strukturel familieterapeut og uddannet supervisor inden for samme retning. Via undervisning, faglig sparing og øvelser har personalet på Krisecentret fået viden om anvendelse af systemiske metode i arbejdet med Krisecentrets målgruppe.