Tidligere projekter

Her kan du læse om nogle af de projekter, som Randers Krisecenter tidligere har deltaget i.

Randers Krisecenter er under arbejdet med Aftale- og udviklingsmål 2015-2016, indgået i et tværfagligt projekt finansieret af Kulturstyrelsen, dette i samarbejde med Biblioteket, Børn og Udførerområdet samt Ung og Familie Udførerområdet.

Under projektet arbejder Randers Krisecenter, Børn og Udførerområdet og Familie og Udførerområdet med overordnede effektmål samt med individuelle udviklingsmål for den enkelte aftaleenhed.

Projektets overordnede mål er at skabe en "Model for det gode møde", mellem sårbare familier og biblioteket. For at opnå dette arbejdes der i projektet med at afdække de eventuelle barrierer, målgruppen måtte opleve og på baggrund af dette, udvikle en generel model, der kan bryde barriererne.

På krisecenteret arbejder vi særligt med at skabe kendskab til biblioteket, dets tilbud og muligheder samt skabe sammenhæng mellem Krisecenterets tilbud om skolecafe, bibliotekets tilbud og det enkelte barns mulighed for læring med baggrund i tankerne bag den nye skolereform: "At alle elever skal blive så dygtige som de kan!"

Læs mere om projektet her.

Randers Kommune og Randers Krisecenter har deltaget i Servicestyrelsens landsdækkende projekt "Vold i familien" i årene 2008-2011.

Projekt vold i familien bestod af:

  • Delprojekt 1, hvis formål var at intensivere indsatsen for kvinder og børn på Randers Krisecenter.
  • Delprojekt 2, som arbejdede med tidlig opsporing og behandling af børn, som havde været udsat for vold og som ikke nødvendigvis boede på krisecenteret. Behandlingen bestod af musikterapi, som blev varetaget af musikterapeut samt af børnegrupper, som blev varetaget af Familiehuset i Randers Kommune.

Deltagelsen i det landsdækkende projekt har givet personalet og samarbejdspartnere i kommunen mulighed for en to-årig efteruddannelse KRAP, som betyder kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik. Uddannelsen blev varetaget af Psykologcentret i Viborg.

Hensigten er at mindske følgerne af partnervold.

Socialstyrelsen udbød i 2012 projektet Interventionscenter ved partnervold.

Der er nu oprettet et interventionscenter ved partnervold som en to-årig forsøgsordning i Østjyllands Politikreds.

Randers Krisecenter, Aarhus Krisecenter, LOKK, Dialog Mod Vold og Politiet deltager. Ordningen vil fungere i perioden efteråret 2012 til oktober 2014.

Formålet med interventionscentret er at sætte ind med en mobil rådgivning i sager med partnervold for at mindske følgerne af volden og for at forsøge at bryde volden. Interventionscentret skal dels yde den voldsudsatte støtte og rådgivning, og dels yde voldsudøveren rådgivning og anvise behandlingsmuligheder.

Servicestyrelsen har udgivet 2 bøger fra projekt "Børn og kvinder i familier med vold":

En artikelsamling med erfaringer og resultater fra kommuner og krisecentre (december 2011), som hedder Børn og kvinder i familier med vold - indsatser og efterværn.

En bog udviklet af Aarhus, Skanderborg, Randers, Haderslev og Odense Kommuner (september 2011), som hedder Børn i familier med vold - behandlingsmodeller.

Evaluering af projektet

Projektet er nu succesfuldt afsluttet. Igennem projektet har Socialstyrelsen - i samarbejde med Danner og en række kommuner - fået helt ny viden om, hvordan kommuner og kvindekrisecentre kan hjælpe voldsramte børn og kvinder.

Evalueringen af projektet er lavet i samarbejde med Rambøll.

Evalueringen viser, at det nytter at lave en forstærket indsats over for kvinder og børn i voldsramte familier, når de kommer på krisecenter og efter deres fraflytning. Metoderne kan være gruppebehandling, individuel behandling og et udslusningsforløb.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har udtalt:
”Med dette projekt er der indsamlet dokumenteret viden om, hvordan vi kan hjælpe børn og kvinder, som har været udsat for vold. Det er oplagt, at kommunerne anvender den viden, så vi kan hjælpe en sårbar gruppe af mennesker på den bedste måde.”

Derudover viser evalueringen også, at indsatsen har medført et markant fald i den vold, kvinder og børn bliver udsat for eller oplever i familien, og at 70 procent af de kvinder, der før projektet boede sammen med voldsudøveren, er flyttet væk i løbet af projektperioden.

Af evalueringen fremgår det, at de behandlingsmetoder, der gennem projektet er udarbejdet til de voldsramte børn virker, og at alle projektkommuner nu bruger dem i deres arbejde.

Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers Kommune har samarbejdet i et pilotprojekt om at yde en endnu større helhedsorienteret indsats for familier i Randers, hvor kvinder og børn flytter på Randers Krisecenter.

Projektet indebærer bl.a., at faderen også bliver inddraget.

Det har været en succes, hvorfor tilbuddet nu er en permanent aftale mellem Familieafdelingen som Myndighed og Randers Krisecenter.

Fra artiklen: Krisecenter får fat i fædrene

Når kvinder tager på krisecenter, står den voldelige far tilbage ude kontakt til børn, kone og myndigheder. Familiens krise går især ud over børnene, og derfor er Randers Kommune i gang med et nyt pilotprojekt, ” Barnet i Centrum”. Her får faderen tilbudt hjælp af en socialrådgiver. Formålet er, at forældrene bliver i stand til at samarbejde til gavn for børnene.

Det er Randers Krisecenter, der sammen med Familiehuset i Randers tog initiativ til projekt ”Barnet Centrum”.

”Selvom moderen i en voldsramt familie tager væk fra en voldelig mand, fylder han meget i hendes og børnenes bevidsthed. Forældrene har ofte fælles forældremyndighed, og moderen kan være bekymret for, om børnenes far pludselig dukker op og henter børnene ved skolen. Derfor vælger nogle mødre at tage på krisecenter i en anden by. Det indebærer store omvæltninger for børnene. De bliver taget væk fra deres vante omgivelser, og samtidig savner de, og bekymrer de sig om deres far. Derfor går vi nye veje for at hjælpe børnene. Ved at rådgive faderen forsøger vi at minimere spændingsfeltet mellem forældrene til gavn for børnene,” forklarer Hanne Willemoes, leder af Randers Krisecenter.

Møder om samvær
Hvis kvinden giver sit samtykke, kan en socialrådgiver tage direkte kontakt til faderen og tilbyde ham råd og vejledning:

”Børn er meget loyale overfor deres forældre. Derfor hjælper det, at vi fortæller dem, at ligesom der er voksne, der snakker med deres mor på krisecentret, er der også en person, der hjælper deres far. Og hvis det er muligt, laver vi et møde, hvor begge forældre deltager sammen med deres rådgivere. Her kan de i fællesskab lave aftaler om samvær omkring børnene, der kan fungere, indtil Statsforvaltningen har truffet en afgørelse,” siger Hanne Willemoes.

Rådgiver er lynafleder
Claus Garm, der er ansat som socialrådgiver i Familiehuset i Randers, er rådgiver for en far i projekt ”Barnet i Centrum”:

”Det har stor psykologisk effekt på en far, at han har mulighed for at blive taget alvorligt og blive hørt. Jeg snakker med ham om samvær, regler og jura og de mange følelser af vrede og frustration, han går rundt med over at blive forladt af dem, han elsker allermest. Det giver ham ro til bedre at kunne forholde sig til sin tidligere samlever, og sine børn, og sin situation generelt. Jeg fungerer som en slags lynafleder i det store tomrum, der kan vare flere måneder, før Statsforvaltningen træffer en afgørelse,” siger Claus Garm.

Fakta

Pilotprojektet ”Barnet i Centrum” er et samarbejde mellem Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers. Formålet med projektet er at lave en større helhedsorienteret indsats for familier i Randers, hvor moderen er flyttet på Randers Krisecenter.

Krisecentret og Familiehuset i Randers samarbejder om at søge projektmidler til at udvikle et tilbud i forlængelse af det igangværende projekt ”Barnet i Centrum”. Det nye projekt er et tilbud rettet til hele familien og dermed også faderen, så han lærer at mestre sin voldelige adfærd.

Randers Krisecenter og Familiehuset i Randers har i tre år samarbejdet om Servicestyrelsens projekt ”Børn og kvinder i familier med vold”, der hjælper kvinder med at mestre en tilværelse uden vold. Det tværfaglige samarbejdede fostrede idéen til projekt ”Barnet i Centrum”, der rådgiver fædre til gavn for børnene.

Projekt ”Barn i Centrum” løb fra september 2011 til september 2012.