Tidligere projekter

Her kan du læse om nogle af de projekter, som Randers Krisecenter tidligere har deltaget i.

Vold i familien

Randers Kommune og Randers Krisecenter har deltaget i Servicestyrelsens landsdækkende projekt "Vold i familien" i årene 2008-2011.

Projekt vold i familien bestod af:

  • Delprojekt 1, hvis formål var at intensivere indsatsen for kvinder og børn på Randers Krisecenter.
  • Delprojekt 2, som arbejdede med tidlig opsporing og behandling af børn, som havde været udsat for vold og som ikke nødvendigvis boede på krisecenteret. Behandlingen bestod af musikterapi, som blev varetaget af musikterapeut samt af børnegrupper, som blev varetaget af Familiehuset i Randers Kommune.

Deltagelsen i det landsdækkende projekt har givet personalet og samarbejdspartnere i kommunen mulighed for en to-årig efteruddannelse KRAP, som betyder kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik. Uddannelsen blev varetaget af Psykologcentret i Viborg. 

Interventionscenter ved partnervold

Hensigten er at mindske følgerne af partnervold.

Socialstyrelsen udbød i 2012 projektet Interventionscenter ved partnervold.

Der er nu oprettet et interventionscenter ved partnervold som en to-årig forsøgsordning i Østjyllands Politikreds.

Randers Krisecenter, Aarhus Krisecenter, LOKK, Dialog Mod Vold og Politiet deltager. Ordningen vil fungere i perioden efteråret 2012 til oktober 2014.

Formålet med interventionscentret er at sætte ind med en mobil rådgivning i sager med partnervold for at mindske følgerne af volden og for at forsøge at bryde volden. Interventionscentret skal dels yde den voldsudsatte støtte og rådgivning, og dels yde voldsudøveren rådgivning og anvise behandlingsmuligheder. 

Bøger fra Servicestyrelsen

Servicestyrelsen har udgivet 2 bøger fra projekt "Børn og kvinder i familier med vold":

Evaluering af projektet

Projektet er nu succesfuldt afsluttet. Igennem projektet har Socialstyrelsen - i samarbejde med Danner og en række kommuner - fået helt ny viden om, hvordan kommuner og kvindekrisecentre kan hjælpe voldsramte børn og kvinder.

Evalueringen af projektet er lavet i samarbejde med Rambøll.

Evalueringen viser, at det nytter at lave en forstærket indsats over for kvinder og børn i voldsramte familier, når de kommer på krisecenter og efter deres fraflytning. Metoderne kan være gruppebehandling, individuel behandling og et udslusningsforløb.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har udtalt:
”Med dette projekt er der indsamlet dokumenteret viden om, hvordan vi kan hjælpe børn og kvinder, som har været udsat for vold. Det er oplagt, at kommunerne anvender den viden, så vi kan hjælpe en sårbar gruppe af mennesker på den bedste måde.”

Derudover viser evalueringen også, at indsatsen har medført et markant fald i den vold, kvinder og børn bliver udsat for eller oplever i familien, og at 70 procent af de kvinder, der før projektet boede sammen med voldsudøveren, er flyttet væk i løbet af projektperioden.

Af evalueringen fremgår det, at de behandlingsmetoder, der gennem projektet er udarbejdet til de voldsramte børn virker, og at alle projektkommuner nu bruger dem i deres arbejde.