Aktuelle projekter

Randers Krisecenter er aktive og giver gerne sin viden videre. Her kan du læse om de aktuelle projekter, som Randers Krisecenter deltager i.

Senest gik turen til Grønland

Medarbejdere fra Randers Krisecenter vendte i sidste uge hjem fra Grønland, efter de i slutningen af august deltog i en konference om vold i hjemmet og underviste 60 fagfolk fra grønlandske krise- og familiecentre. Konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” er en del af Projekt Kattunneq og den officielle åbning blev foretaget af Kronprinsesse Mary.

Læs hele historien om turen her.

Puljen Critical time intervention(CTI-metoden)

Randers kommune/ Randers Krisecenter er sammen med tre andre kommuner Aalborg, Odense og København blevet udvalgt af Socialministeriet til at deltage i det treårige projekt, hvor CTI-metoden skal afprøves (2015-2018).

Formålet med puljen er at styrke indsatsen over for kvinder på krisecentre, forebygge gentagen vold og reducere skadevirkningerne af vold for voldsudsatte. 

Der fokuseres på at understøtte kvindernes overgang fra kvindekrisecenter til egen bolig ved afprøvning af CTI, som en metode til at yde den lovpligtige koordinerende rådgivning til kvinder på kvindekrisecentre jf. SL § 109 stk. 7. Metodeafprøvningen skal bidrage til at sikre, at kommunerne i højere grad anvender metoder med dokumenteret effekt over for kvinder på Krisecentre. 

CTI-metoden er kendetegnet ved en intensiv og tidsafgrænset indsats centreret omkring en koordinerende støtteperson( CTI-medarbejderen). Kvinden bliver med andre ord tilknyttet en CTI-medarbejder, som udover at have en koordinerende rolle i forhold til sammensætning og udførsel borgernes CTI-forløb, også vil være en gennemgående støtteperson, som yder social og praktisk støtte. 

I Randers kommune er det socialrådgivere fra Randers krisecenter der yder SL § 109 stk. 7 og derfor også vil være dem, der arbejder med CTI-metoden.  

Model for det gode møde - sårbare familier og biblioteket

Randers Krisecenter er under arbejdet med Aftale- og udviklingsmål 2015-2016, indgået i et tværfagligt projekt finansieret af Kulturstyrelsen, dette i samarbejde med Biblioteket, Børn og Udførerområdet samt Ung og Familie Udførerområdet.

Under projektet arbejder Randers Krisecenter, Børn og Udførerområdet og Familie og Udførerområdet med overordnede effektmål samt med individuelle udviklingsmål for den enkelte aftaleenhed.

Projektets overordnede mål er at skabe en "Model for det gode møde", mellem sårbare familier og biblioteket. For at opnå dette arbejdes der i projektet med at afdække de eventuelle barrierer, målgruppen måtte opleve og på baggrund af dette, udvikle en generel model, der kan bryde barriererne.

På krisecenteret arbejder vi særligt med at skabe kendskab til biblioteket, dets tilbud og muligheder samt skabe sammenhæng mellem Krisecenterets tilbud om skolecafe, bibliotekets tilbud og det enkelte barns mulighed for læring med baggrund i tankerne bag den nye skolereform: "At alle elever skal blive så dygtige som de kan!"

Æresrelateret konflikter

Randers Krisecenter er blevet udvalgt til at deltage i det 4-årige projekt af Social- og Integrationsministeriet og LOKK. Projektet træder i kraft i april 2013.

Social- og integrationsministeren lancerede den 6. juli 2012 en National strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategien har til formål at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, social kontrol mv. I strategien præsenteres over 30 initiativer, der skal iværksættes på disse områder. Et af disse initiativer er en særlig indsats på kvindekrisecentre.

Hensigten er at opkvalificere medarbejderne på krisecentrene i håndtering af æresrelateret konflikter. Dette sker ved hjælp af ministeriets kurser om æresrelaterede konflikter, LOKK og evt. RED, der kan undervise i, hvordan man særligt arbejder med netop denne målgruppe ift. pædagogik, sikkerhed mv. på et krisecenter.

På hver krisecenter udvælges herefter en ressourceperson, der fremover skal inddrages, når krisecentret modtager kvinder udsat for æresrelateret vold. Ressourcepersonen skal endvidere kunne kontaktes af de krisecentre, som ikke er udvalgt og har været igennem et opkvalificeringsforløb, med henblik på rådgivning og uddannelse. Endelig kan ressourcepersonerne være bindeled i æresrelaterede sager ml. krisecentret, kommunen, politi mv.

Ressourcepersonerne/krisecentrene listes på LOKKs hjemmeside, så andre krisecentre ved, hvor de kan finde sparring, rådgivning, uddannelse mv. omk. problematikken.